Privacywetgeving

In april 2016 keurde het Europees Parlement de General Data Protection Regulation (GPDR) goed. Deze wetgeving treedt in voege op 25 mei 2018. Aangezien het hier om een echte regelgeving gaat, is de wet meteen van kracht in alle Europese lidstaten. Deze wet verbiedt het verwerken van persoonsgegevens, tenzij in een aantal specifiek omschreven omstandigheden. De Belgische Privacywet van 1992 verdwijnt niet, maar zal deels aangepast worden aan de nieuwe regels. Ook de Academie voor Mineralogie vzw dient, net als alle andere verenigingen of personen die gegevens van derden bijhouden, aan de nieuwe Europese regels te voldoen.
De Academie voor Mineralogie vzw verbindt zich ertoe om uitsluitend de persoonsgegevens te verwerken:
• met toestemming van de persoon;
• noodzakelijk voor het informeren van de leden over de activiteiten van de vereniging via papieren (nieuwsbrief, tijdschrift, … ) of elektronische (e-mail, sociale media, …) communicatiemiddelen;
• noodzakelijk voor het toekennen van voordelen aan de persoon (prijsvragen, …)
• voor organisatorische noodwendigheden (verzekeringsaanvragen, excursie- en activiteitenvoorwaarden, …);
• wettelijke of decretale verplichtingen.
De Academie voor Mineralogie vzw verbindt zich bovendien ertoe om:
• geen persoonsgegevens door te geven aan derden, afwijkend van bovenvermelde doelen;
• toe te zien op de correcte verwerking van persoonsgegevens
• de opgeslagen gegevens te beveiligen;
• datalekken binnen de 72 uur na vaststelling te melden aan de bevoegde instanties;
• de betrokkene de mogelijkheid te geven op toegang, inzage en correctie van zijn persoonsgegevens.

Academie voor Mineralogie